ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Szolgáltató Adatai: Best Selection Kft.
Székhelye: 1103 Budapest, Noszlopy utca 64. 4. em. 13.
adószáma: 24186016-2-42
cégjegyzékszáma: 01-09-994586
bankszámlaszáma: ............................................
telefon: +3670/ 34 111 30
e-mail: e-mail: info@markasruha.hu
mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), és Megrendelő (adatai a Megrendelőlapon) együttesen: Felek, közötti üzleti kapcsolatot a következő feltételek határozzák meg:

 

I. Az ÁSZF tárgya

 

1.1. Jelen Megállapodás tárgya a Szolgáltató által értékesített „www.markasruha.hu” nevű, on-line felületen való termékrendelésre és szolgáltatás megrendelésére vonatkozó alapelveket tartalmazza.


II. Regisztráció

 

A Webáruházban regisztrált Megrendelők adhatnak le rendelést. A regisztrációhoz egy valós e-mail cím és egy jelszó, valamint a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok kitöltése szükséges, amelyek kitöltése kötelező. A megadott adatok pontatlanságáért, helytelenségéért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, úgyszintén azért sem, ha a jelszavát elfelejti, vagy illetéktelenek birtokába kerül.

 

II. Felek jogai és kötelezettségei

 

2.1. Felek jelen rendelkezések alapján működnek együtt, a termék vagy szolgáltatás megrendelését illetően.

2.2. Szolgáltató feladatát képezi a Megrendelő által kiválasztott, internetes on-line felületén megrendelt termékek és szolgáltatások megrendelésének rögzítése, visszaigazolása és az ellenérték megfizetését követően a termék kiszállítása. Szolgáltató a weboldalon megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól, a teljesítési feltételekről és a panaszkezelés módjáról való hiteles tájékoztatást vállalja.

2.3. Megrendelő a továbbításról a megrendelésben rögzített e-mail elérhetőségére visszajelzést kap a megküldéstől számított 24 órán belül.

2.4. Szolgáltató a jogszabályok által biztosított szavatossági valamint jótállási jogokat biztosítja.

2.5. Szolgáltató jogosult arra, hogy Megrendelő adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje és egyes akciókról értesítse.

2.6. Szerződő Felek vállalják, hogy bizalmasan kezelik a másik Félre vonatkozóan a jelen szerződéses viszonnyal kapcsolatban tudomásukra jutott információkat.

 

III. A megrendelés folyamata, elállás:

 

3.1. Rendelést csak regisztrált Megrendelő adhat le. A Megrendelő kiválasztja az igényeinek megfelelő terméket vagy szolgáltatást, majd pedig azt a kosárba helyezi. Megrendelő köteles a rendeléshez szükséges adatokat pontosan kitölteni, a hibásan megadott adatok miatti szállítási késedelemért, hibáért felelősséget nem vállal.

3.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termék vagy szolgáltatás kosárba helyezésével ajánlatát megtette, ahhoz kötve van és a termék értékesítője vagy a szolgáltatás nyújtója visszaigazolásával közöttük a szerződés létrejön. A megrendelés elküldése után rendszerünk a megrendelést rögzíti, és automatikus e-mailben visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazoló e-mail 24 órán belül nem érkezik meg a regisztrációkor megadott e-mail címre, kérjük ezt jelezze felénk. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés részletes adatait. A megrendelés adatait rendszerünk tárolja. Megrendelése távollévők között kötött írásos szerződésnek minősül.

3.3. A termék ára a termék mellett feltüntetett összeg, amely tartalmazza az általános forgalmi adót. A Szolgáltató fenntartja a termékek árának megváltoztatásához való jogát, amely a Weboldalon való megjelenéssel válik hatályossá. A már megrendelt áru árát a Szolgáltató kedvezőtlenül nem módosíthatja. Amennyiben rendszerhiba miatt az áru ára nyilvánvalóan tévesen kerül ki, a Szolgáltató nem köteles a hibás áron szállítani az árut, hanem a helyes árat kérheti a termék kiszállításáért.

3.4. A Megrendelő a megrendelés leadásával jelen Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.5. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a 45/2014 (II.26.) számú Kormányrendelet 20.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott elállási vagy felmondási jogával termék értékesítője vagy a szolgáltatás nyújtója felé élhet, amely jog arra ad lehetőséget, hogy a termék átvételének napjától vagy a szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének napjától számított 14 naptári napon belül gyakorolhatja a kötelezett felé való írásbeli nyilatkozat megküldésével, amelyet követő 14 naptári napon belül a terméket is vissza kell szolgáltatnia. Megrendelő a termék esetében a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A kötelezett az elállástól számított 14 naptári napon belül köteles visszafizetni a termék vagy szolgáltatás ellenértékét és az igényérvényesítési költségeket, amennyiben a termék visszakerült hozzá és a szolgáltatás nem lett igénybe véve.

Az elállási szándék nyilatkozatot webáruházunk haladéktalanul visszaigazolja, ezáltal érvényesnek tekinti. A nyilatkozatban megjelölt termékek visszaküldési határideje a nyilatkozat közlésétől számított 14 nap. A 14 napos határidő az elállási szándéknyilatkozat visszaigazolásának hiányában legfeljebb 3 hónap.
Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelembe a 14 nap számításakor. A levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A megrendelt terméket juttassa vissza cégünk üzletének címére, a 1095 Budapest, Soroksári út 16. szám alatti címre. A visszaküldéssel felmerülő postai költségek minden esetben a vásárlót terhelik


IV. Hibabejelentés, hibaelhárítás

 

4.1. Hibás teljesítésnek minősül, ha Szolgáltató által az adott termékhez vagy szolgáltatáshoz nem tartozó tájékoztatást közöl on-line felületén.

4.2. Amennyiben Megrendelő a hibát észleli, úgy köteles azt Szolgáltató felé bejelenteni.

4.3. Szolgáltató köteles, a bejelentést, ill. észlelést követő 12 üzemórán belül a szolgáltatást átvizsgálni, valamint az észlelt hibák javítását megkezdeni.

4.4. Szolgáltató köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az észlelt és bejelentetett hiba 48 üzemórán belül elhárításra kerüljön.

4.5. Amennyiben a hiba a megrendelés véglegesítése (a kosárba helyezés) után válik nyilvánvalóvá, ez esetben Megrendelőnek joga van törölni a megrendelését, amennyiben a hiba elhárításáról kapott e-mail értesítésre válaszul ezen szándékát szintén e-mail útján 24 órán belül a Szolgáltatónak jelzi.


V. Jótállás, szavatosság


A Szolgáltató felelősséggel tartozik a fogyasztó felé, ha az áru nem egyezik meg a szerződésben foglaltakkal. A hibás árut a reklamációval együtt a 1095 Budapest, Soroksári út 16. címre küldje vissza, csatolva a hiba leírását és a vásárló azonosítására szolgáló adatokat.

A jótállást számlával igazolva, a vásárlástól számított 6 hónapon belül érvényesítheti, amennyiben a kifogásolt működés oka gyártási hiba. Amennyiben igényét e határidőn belül menthető és dokumentált okból nem tudja érvényesíteni, akkor a szavatossági jogok érvényesítésének ideje 2 év. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás tekinthető időben közöltnek. A szavatossági vagy jótállási igény elfogadása esetén a Megrendelő választhat a termék javítása vagy kicserélése között. Kicserélésre csak akkor van mód, ha a hiba elvárható határidőn belül kijavítással nem orvosolható. A forgalmazónak törekednie kell a javítás vagy csere legfeljebb 15 napon belüli elvégzésére.

Amennyiben a vásárlónak nincs joga a javításra, cserére, ez esetben Szolgáltató árleszállítást ajánlhat fel. A jótállás vagy szavatosság érvényesítésének igényéről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. A jótállásra és a szavatosságra a hatályos Polgári Törvénykönyv, 10.000 Forintnál értékesebb órákra és ékszerekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet rendelkezései irányadóak. A Szolgáltató a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltathatja szakszervizzel, és amennyiben a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Megrendelőt terheli.

 

VI. Fizetési feltételek, szállítás

5.1. Szolgáltató a megrendelt terméket futárcég segítségével szállítja ki a Megrendelő által megadott helyszínre.

5.2. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a kiszállított terméket átveszi, és a termék árát a fuvarozó cégnek, a fuvardíjjal együtt megfizeti. Amennyiben Megrendelő nem teljesítni ezen kötelezettségeit, Szolgáltató törölheti regisztrációját, és megtagadhatja további megrendeléseinek teljesítését.

5.3. Megrendelő a megrendelt terméket a Szolgáltató székhelyén, a 1095 Budapest, Soroksári út 16. számon is átveheti, ez esetben a helyszínen kell a termék árát kifizetni.

5.4. Szolgáltató a fizetésből fakadó problémákért nem felelős, jelzési kötelezettsége áll fenn a fizetési szolgáltatást működtető vállalkozás felé.

 

VII. Adatkezelés:


6.1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató adatkezelésére a vonatkozó jogszabályok és a külön adatkezelési szabályzat irányadó.

 

VIII. Panaszkezelés:


Amennyiben webáruházunk működésével, termékeinkkel vagy a megrendeléssel kapcsolatban panasza merül fel, forduljon bizalommal hozzánk ügyfélszolgálati e-mail címünkhöz. Problémáját minden esetben haladéktalanul kivizsgáljuk, valamint a szükséges intézkedéseket megtesszük. A panasz ügyintézésről, indoklásáról e-mailben minden esetben tájékoztatjuk.

 

Vitás esetekben panaszával az alábbi szervekhez fordulhat:

Budapesti Békéltető Testület:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: www.nfh.hu

 

IX. Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság az 524/2013/EU rendelettel összhangban egy interaktív weboldalt (online vitarendezési platform) hozott létre az online ügyletekkel kapcsolatos jogviták bírósági eljáráson kívül rendezésére. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. Záró Rendelkezések

7.1. Jelen ÁSZF a www.markasruha.hu oldalon való közzétételével lép hatályba.

7.2. Az ÁSZF megváltoztatására a Szolgáltató egyoldalúan jogosult amennyiben ezt jogi, egyéb szabályozások vagy üzleti körülmények módosulása ezt indokolttá teszi.

7.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének rendelkezései az irányadók.

7.4. Felek közötti mindennemű nézeteltérés esetén a békés úton történő megállapodást részesítik előnyben, amennyiben ez nem lehetséges a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

 

Az Általános Szerződési Feltételek letölthetők itt .